องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่อยุ่สามารถติดต่อได้
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
แผน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนอื่น ๆ
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การปฏิบัติงาน
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การประเมินผลแผนพัฒนา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตร
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
E-Service
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  อบต.ศรีสว่าง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัวและปล่อยพันธุ์ปลาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณสว...
      
 
  อบต.ศรีสว่าง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น พืชผักสวนค...
  อบต.ศรีสว่าง ขอขอบคุณ ท่านปลัดพรมมา นาคเหนือ พร้อม...
  อบต.ศรีสว่าง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ...
  การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
  อบต.ศรีสว่าง ออกให้บริการตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า หมู...
  อบต.ศรีสว่าง ฉีดพ่นยาป้องกันพาหะนำโรคอุบัติใหม่ โร...
  อบต.ศรีสว่าง จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา...
  อบต.ศรีสว่าง ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบ...
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่ม...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแสดงเจตจำนงและประ...
   
 
 
ครองแผ่นดินโดยธรรม
ในหลวงของแผ่นดิน
ตามรอยพระราชา
[ ดูทั้งหมด ]