องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การปฏิบัติงาน
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตร
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
E-Service
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ...
      
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างจัดกิจกรรมโครงการปลูก...
  โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลา
  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
  กำหนดการ ยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในพื้นที่ ต.ศรี...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม บ้านหัวขัว
  โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงาน...
  โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้อง...
  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนรู้ทันเอดส์และโรคต...
  การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแสดงเจตจำนงและประ...
   
 
 
ครองแผ่นดินโดยธรรม
ในหลวงของแผ่นดิน
ตามรอยพระราชา
[ ดูทั้งหมด ]