องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักครู องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]5
2 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 [ 19 ต.ค. 2563 ]5
3 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]5
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]5
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภภาพ [ 15 ก.ค. 2563 ]4
6 คู่มือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ [ 26 มิ.ย. 2562 ]5
7 คู่มือการปฏิงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต. [ 25 มิ.ย. 2562 ]6
8 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 26 พ.ย. 2561 ]5
9 สวัสดิการผู้สูงอายุและพิการ [ 26 พ.ย. 2561 ]5