องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]4
2 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]4
3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]5
4 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (2) [ 5 พ.ค. 2564 ]4
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าาเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]5
6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 8 ม.ค. 2564 ]4
7 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร41-51 [ 7 ม.ค. 2564 ]5
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ109-110 [ 7 ม.ค. 2564 ]4
9 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยาธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 2558 [ 7 ม.ค. 2564 ]4
10 หลักเกณฑ์เลืระดับlสายทั่วไป-วิชาการ ใหม่ 2561(แท่ง) [ 7 ม.ค. 2564 ]5
 
หน้า 1|2