วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาขุดลอกกุดเบ็ญใต้ บ้านเบ็ญ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็กปิดภายในหมู่บ้าน จากสามแยกร้านค้านางเที่ยง ไปยังหนองตะกล้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ ๔ (คุ้มหนองหินตั้งต่กจากงบประมาณ ปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 (เส้นจากสามแยกนานายเพชรถึงนานายหนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันห้วยลำพังชูที่ชำรุดเนื่องจากเหตุอุทกภัยพายุโนอึล บ้านเบ็ญ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง