วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(เส้นจากบ้านนายมา - บ้านนายมี) บ้านหัวขัว หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อไมโครโฟน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขุดลอกหนองแต้ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขุดลอกและขยายหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง