วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตด้วยยางมะตอยผสมเสร็จ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเลห็กด้วยยางมะตอยผสมเสร็จ บ้่านสว่าง หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 160-12 สายทางหลวงชนบทหมายเลข 3011-หนองแปน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัลดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อมอเตอรืไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง