วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Covid - ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง