วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2564
จ้างเหมาขุดลอกหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาขุดลอกหนองแสง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๑๐ (เส้นจากบ้านนางเก้าถึงคูหนองหินตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๑๐ (เส้นจากนานางน้อยถึงนานางละมุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๑๐ (เส้นคูหนองหินตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมร่องระบายน้ำฝั่งบ้านกำนัน จากสี่ยแกข้างวัดไปถึงสี่แยกป้อมยาม หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ ๖ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง