องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]4
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]5
3 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) [ 21 มิ.ย. 2562 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ [ 21 มิ.ย. 2562 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน *************************************** [ 21 มิ.ย. 2562 ]4
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 มิ.ย. 2562 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 21 มิ.ย. 2562 ]6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 21 มิ.ย. 2562 ]4