องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]178
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ส.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]136
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.2546 [ 20 ก.ย. 2564 ]128
4 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]181
5 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]145
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]143
7 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (2) [ 5 พ.ค. 2564 ]180
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าาเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]143
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 8 ม.ค. 2564 ]176
10 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร41-51 [ 7 ม.ค. 2564 ]149
11 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ109-110 [ 7 ม.ค. 2564 ]139
12 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยาธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 2558 [ 7 ม.ค. 2564 ]139
13 หลักเกณฑ์เลืระดับlสายทั่วไป-วิชาการ ใหม่ 2561(แท่ง) [ 7 ม.ค. 2564 ]135
14 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร85-92 [ 6 ม.ค. 2564 ]136
15 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ [ 6 ม.ค. 2564 ]180
16 หลักเกณฑ์การสอบสวน ลงโทษทางวินัยฯ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5) 2557 [ 6 ม.ค. 2564 ]184
17 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร164-183 [ 5 ม.ค. 2564 ]184
18 หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 2558 [ 5 ม.ค. 2564 ]140
19 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร54-108 [ 4 ม.ค. 2564 ]133
20 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558 [ 4 ม.ค. 2564 ]132