องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ + นายวิรัตน์ พลแสน
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 04462-9246 ต่อ 14
 
  ชื่อ + นายพรมมา นาคเหนือ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.)
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 04462-9246 ต่อ 14
 
 
  ชื่อ + นางสาววนิดา วิเจดีย์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 04462-9246 ต่อ 14
 
  ชื่อ + นายบพิต  เสาวรส
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 04462-9246 ต่อ 14
 
   ชื่อ +  นางสเอม  ชื่นชม
   ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  04462-9246 ต่อ 14
 
 
   ชื่อ +  นายวัฒนา บุญมี
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนโยธา
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  04462-9246 ต่อ 14
 
   ชื่อ +  นางนิรชา  เหล่ามานะ
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  04462-9246 ต่อ 14
 
   ชื่อ +  - รอบันทึกข้อมูล -
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนสาธารณสุข
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  04462-9246 ต่อ 14
   ชื่อ +  - รอบันทึกข้อมูล -
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  04462-9246 ต่อ 14