องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎหมายไทย อปท. [ 20 ธ.ค. 2565 ]48
2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]236
3 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]234
4 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]238
5 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2562 ]241
6 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]245
7 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]202
8 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 [ 18 มิ.ย. 2562 ]235
9 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 18 มิ.ย. 2562 ]244
10 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 18 มิ.ย. 2562 ]197
11 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนต ำบล (ฉบับที่ ๗) [ 18 มิ.ย. 2562 ]233
12 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 18 มิ.ย. 2562 ]176
13 พรบ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 18 มิ.ย. 2562 ]168
14 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]196