องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]158
2 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]156
3 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]160
4 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2562 ]162
5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]157
6 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]145
7 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 [ 18 มิ.ย. 2562 ]159
8 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 18 มิ.ย. 2562 ]161
9 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 18 มิ.ย. 2562 ]138
10 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนต ำบล (ฉบับที่ ๗) [ 18 มิ.ย. 2562 ]152
11 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 18 มิ.ย. 2562 ]121
12 พรบ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 18 มิ.ย. 2562 ]115
13 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]130