องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

5.1          การคมนาคม 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง  ใช้การคมนาคมทางบกในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล

5.2          การโทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ                                  15             แห่ง

ใช้ได้                                                        8             แห่ง

ใช้ไม่ได้                                                     7            แห่ง

5.3          การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านและ ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

5.4          แหล่งน้ำธรรมชาติ              5      แห่ง

5.5          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น                                                3      แห่ง

สระน้ำ                                                  15     แห่ง

บาดาล                                                    7      แห่ง