องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

3.1     การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                            3            แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา                               2            แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์                                10           แห่ง

3.2   สถาบันและองค์การศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์                                          9            แห่ง

มัสยิด                                                       -             แห่ง

ศาลเจ้า                                                    -             แห่ง

โบสถ์                                                        -             แห่ง

3.3    การสาธารณสุข

โรงพยาบาล                                            1            แห่ง

สถานีอนามัย                                           -             แห่ง

ร้านขายยา                                               1             แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ              ร้อยละ    100

3.4    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ                                            -             แห่ง

ป้อมตำรวจ                                              -             แห่ง