องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางพยุง ศลาประโคน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
โทร 081-8769687

 
   
นายบพิต เสาวรส นางอร่ามเรือง  ศิลป์ประกอบ นายวัฒนา บุญมี นางนิรชา เหล่ามาน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 089-5449502 โทร 061-6355645 โทร 085-7623322 โทร 091-8855847