องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   

 
    นายพรมมา นาคเหนือ    
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง    
    โทร 082-6352540    
   

 
   
   
   
   
   
   

 
   
นายบพิต เสาวรส นางอร่ามเรือง  ศิลป์ประกอบ นายวัฒนา บุญมี นางนิรชา เหล่ามาน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 089-5449502 โทร 084-961877 โทร 085-7623322 โทร 091-8855847