องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางนิรชา  เหล่ามานะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  นางมณี  ปะวะถา นางพรชัย  เตาไธสง
นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาฯ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางขจรจิต  ศรีโภคา นางลาวรรณ์ สออนรัมย์ นางพวงแก้ว  ไชยสง
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
 

นางสุนิสา โพธิราช  
นางจุฑาภรณ์ พลแสน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 ผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางเสาร์ ไลไธสง
นางสิริพร  บัพสุข
 
จ้างเหมาบริการ  คนงานทั่วไป