องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
กองช่าง

นายวัฒนา บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  นายโชคอนันต์ เบญจทรัพย์ไพศาล
 
  นายช่างโยธา
 
 
นายอนุสรณ์ โมกไธสง
 นายมาโนช ดีมาก  นายประสงค์  พิมพา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน