องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
กองคลัง


นางอร่ามเรือง  ศิลป์ประกอบ
 ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวรัชนี  เผือกไธสง
นางสาวกมลวรรณ  แพงเพ็ง
นางสาวคัทลียา  สิทธิโชคธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
จพง.จัดเก็บรายได้


 
นางมะลิ  จิรพันธ์พิเชษฐ์
นางอรุณี  ไกรปุย
 
จพง.การเงินและบัญชี
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี