องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
สำนักปลัด

นายบพิต  เสาวรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป

นายวีระศักดิ์ เบอร์ไธสง
นางปาณิสรา  อุ่นศิริวงศ์ นางสาวชุตินันท์ สาลีทอง นางสาวสุชัญญา  ไคลศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
 
นางสุภาวนี โมรา -ว่าง-
นายสุริยันต์ พลจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 ผู้นักวิชาการเกษตร

 
นายมานพ กอนไธสง นางอรสา  พันธ์สมบัติ
นายเสวตร  ศรีคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
 ผช.จนท.พัฒนาชุมชน 

นางสิริพร ปัดไธสง นายสุทธิพงษ์ เปรมไธสง
นางสาวอโนทัย พังไธสง
แม่บ้าน นักการภารโรง จ้างเหมาบริการ
 

 

นายทวีรัตน์ โนนไธสง


พนักงานขับรถ