องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายบพิต  เสาวรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป

นายวีระศักดิ์ เบอร์ไธสง
นางปาณิสรา  อุ่นศิริวงศ์ นางสาวชุตินันท์ สาลีทอง นางสาวสุชัญญา  ไคลศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
 
นางสุภาวนี โมรา นางอโณทัย วุฒิไกร นายสุริยันต์ พลจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 ผู้นักวิชาการเกษตร

 
นายมานพ กอนไธสง นางอรสา  พันธ์สมบัติ
นายเสวตร  ศรีคุณ
จพง.ป้องกันฯ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
 ผช.จนท.พัฒนาชุมชน 
 
นางเพ็ญศรี  บรรหาร นางสิริพร ปัดไธสง  นายสุทธิพงษ์ เปรมไธสง 
ลูกจ้างประจำ แม่บ้าน นักการภารโรง 
 

 
นางสาวอโนทัย พังไธสง
นายทวีรัตน์ โนนไธสง

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ