องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายบพิต  เสาวรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป

นายวีระศักดิ์ เบอร์ไธสง
นางปาณิสรา  อุ่นศิริวงศ์ นางสาวชุตินันท์ สาลีทอง นางสาวสุชัญญา  ไคลศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
 
นางสุภาวนี โมรา -ว่าง-
นายสุริยันต์ พลจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 ผู้นักวิชาการเกษตร

 
นายมานพ กอนไธสง นางอรสา  พันธ์สมบัติ
นายเสวตร  ศรีคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
 ผช.จนท.พัฒนาชุมชน 
 
นางเพ็ญศรี  บรรหาร นางสิริพร ปัดไธสง  นายสุทธิพงษ์ เปรมไธสง 
ลูกจ้างประจำ แม่บ้าน นักการภารโรง 
 

 
นางสาวอโนทัย พังไธสง
นายทวีรัตน์ โนนไธสง

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ