องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
สภา อบต.
นายบรรลือ เบี้ยไธสงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

นายคำบุ่น ศรีประดู่
นายพรมมา นาคเหนือ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

นางปวริศา โพธิ์สิทธิพันธุ์ นายธนกร นาโล
นายสุเทพ เปลื้องไธสง นายประจบ วรรณวิจิตร
ส.อบต. ม. 3 ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5 ส.อบต. ม. 6

นายเฉลียว เนียมไธสง นางบุญโฮม ปาสำลี
นายชินกร นะมิตรัมย์ นายวิชัย สียางนอก
ส.อบต. ม.7 ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.9 ส.อบต. ม.10