องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 

  นายวิรัตน์ พลแสน  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง  
  โทร 089-9460694  
     
นายทนงศักดิ์ สำเภาเงิน   นายทองดี เนยไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
โทร 093-0585885   โทร 087-2575425
     
  นายปรีดา จันวันคะนอง  
  เลขานุการนายกฯ  
  โทร 091-0201896     
 
    นางพยุง ศลาประโคน    
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง    
    โทร 081-8769687    


 
   
นายบพิต เสาวรส นางอร่ามเรือง  ศิลป์ประกอบ นายวัฒนา บุญมี นางนิรชา เหล่ามาน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 089-5449502 โทร 084-961877 โทร 085-7623322 โทร 091-8855847