องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายวิรัตน์ พลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ในหัวข้อการบริหารงาน อปท. ตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี และหัวข้อคุณธรรม จริยธรรมกับการบริหารงานท้องถิ่น วิทยากรโดยท่าน วัชลพล ฉันทรภาพ ท้องถิ่นอำเภอนาโพธิ์

2024-06-19
2024-05-30
2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13