องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


ประชาสัมพันธ์และรณรงค์รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) “รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรนาการ”(KicK off) ซึ่งอำเภอนาโพธิ์ จะจัดกิจกรรม “รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ”(Kick off และจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเพื่อเป็นการสร้างกระแสแห่งการรับรู้และตื่นตัวในการตระหนักถึงโทษทัณฑ์และพิษภัยของยาเสพติด และจะมีการปล่อยแถวแสดงพลังในการร่วมแรงร่วมใจต้านภัยยาเสพติดของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และอบต.ศรีสว่าง ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567

2024-06-19
2024-05-30
2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13