องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 หมู่ที่ 1- 10


ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6 )พ.ศ.2552มาตรา 66 มาตรา67 และมาตรา 68 กำหนดหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ได้ดำเนินการพัฒนาในทุกทุกๆด้านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนมาตลอดนั้น อบต.ศรีสว่าง มีแนวนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนที่เน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดระยะเวลาปฎิบัติราชการและขั้นตอนการทำงาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

อบต.ศรีสว่าง จึงได้จัดทำโครงการ อบต. พบประชาชน หมุ่ที่ 1-10 ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 2566- 4 เม.ย. 2566 โดยให้มีการบริการในด้านต่างๆ ตามภารกิจอปท.เช่น จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น การยื่นคำร้องตา่งๆ การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆพร้อมรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างอบต.กับประชาชนเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรค์ต่อไป

 

 

2024-05-30
2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08