องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th


 


คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อบต.ศรีสว่าง และตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและขออนุมัติโครงการและงบประมาณ