องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th


 


โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก