องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th


 


โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานบ้านสว่างหมู่ 8