ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร