วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาขุดบ่อขยะและสิ่งปฏิกูล บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับเกรดโคกหนองแสง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาขุดบ่อทิ้งขยะ โคกหนองนกกระเรียน บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาขุดบ่อทิ้งขยะ โคกหนองกระเรียน บ้านสว่าง หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาขุดบ่อทิ้งขยะ โคกหนองนกกระเรียน บ้านสว่าง หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง