วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศพด.ศรีสว่าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนน คสล.บ้านโนนลาน หมู่ ๒ จากหน้าบ้านผู้ช่วยเพลินไปยังสามแยกบ้านนางออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5242 บุร่ีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงที่พักคอยผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านสงแดง หมู่ที่ ๕ (เส้นไปทางศาลปู่ตาบริเวณหน้าบ้านนายบุญนาจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๑๐ (เส้นจากสามแยกนานายเพ็งไปสี่แยกนานายทองพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง