วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ จากสี่แยกบ้านนายปราสาทไปยัง เขตบ้านจอกตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำรางวี บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๑ สายจากหน้าบ้านนายอลงกรณ์ ไปยัง ทางเข้าบ้านโดยเชื่อมต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปยังทางเข้าหมู่บ้านบริเวณนานายวิหาร บินไธสง ช่วงที่ ๒ สายจากบ้านนางลี ไปยัง บ้านนายอุทัยโดยเชื่อมต่อปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไปยังทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณหน้าบ้านนายอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙ เส้นจากบ้านหนองแต้ ไปยัง โคกหนองนกกระเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาขุดคลองรอบโคกหนองแสง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และก่อสร้างถนนดิน บ้านสว่าง หมู่ ๘ สายจากนานายเสวตร ศรีคุณ ไปยัง หนองเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสงแดง หมู่ที่ ๕ จากสี่แยกวัดเทพประดิษฐ์ไปยัง ศาลปู่ตาบ้านสงแดง ต่อจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำและรางระบายน้ำรางวี บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙ เส้นจากบ้านนางลี ไปยัง บ้านนายอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำและรางระบายน้ำรางวี บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ เส้นจากสี่แยกบ้านผู้ช่วยชาญณรงค์ไปยัง สี่แยกบ้านนางอัจฉรา นวลไธสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสงแดง หมู่ที่ ๕ จากสี่แยกวัดเทพประดิษฐ์ไปยัง ศาลปู่ตาบ้านสงแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง