องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
ส่วนการศึกษา
 
นางนิรชา  เหล่ามานะ
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
นักบริหารงานการศึกษา
 นางนุจรินทร์  ลืมไธสง นางมณี  ปะวะถา นางพรชัย  เตาไธสง
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
นางขจรจิต  ศรีโภคา นางบุญช่วย  อิสรัง นางพวงแก้ว  ไชยสง
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสาวกษมล  ปักเคระเต  
นางอำพร  เศษมาก
 นางสาวอรทัย  เกษไธสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 
   

นางสิริพร  บัพสุข
 

 คนงานทั่วไป