องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
สำนักงานปลัด
 
นายบพิต  เสาวรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงาน ทั่วไป

นายสมพร แก้วศิริ
นางปาณิสรา  อุ่นศิริวงศ์ นางสาวชุตินันท์ สาลีทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ บุคลากร
 
-ว่าง- -ว่าง-  
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
     
นางเพ็ญศรี  บรรหาร
นางสาวอรสา  ไลไธสง
-ว่าง
ลูกจ้างประจำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
ผู้ช่วยบุคลากร

 
-ว่่าง-
นายเสวตร  ศรีคุณ 
ผู้ช่วย  จพง.ป้องกันฯ
 ผช.จนท.พัฒนาชุมชน 
   

 นายสุพันธ์  เปรมไธสง  

นักการภารโรง