วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก จากสี่แยกบ้านนายพิพม์ - คลองอีสานเขียว บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองน้อย หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบ็ญ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พักภายในหมู่บ้าน บ้านสงแดง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อพังขยะพลาสติกพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง