วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานรักษาความสงบ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง