องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

5.1          การคมนาคม 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง  ใช้การคมนาคมทางบกในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล

5.2          การโทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ                                  15             แห่ง

ใช้ได้                                                        8             แห่ง

ใช้ไม่ได้                                                     7            แห่ง

5.3          การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านและ ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

5.4          แหล่งน้ำธรรมชาติ              5      แห่ง

5.5          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น                                                3      แห่ง

สระน้ำ                                                  15     แห่ง

บาดาล                                                    7      แห่ง