องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

3.1     การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                            3            แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา                               2            แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์                                10           แห่ง

3.2   สถาบันและองค์การศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์                                          9            แห่ง

มัสยิด                                                       -             แห่ง

ศาลเจ้า                                                    -             แห่ง

โบสถ์                                                        -             แห่ง

3.3    การสาธารณสุข

โรงพยาบาล                                            1            แห่ง

สถานีอนามัย                                           -             แห่ง

ร้านขายยา                                               -             แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ              ร้อยละ    100

3.4    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ                                            -             แห่ง

ป้อมตำรวจ                                              -             แห่ง