องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

                สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1          อาชีพ

 ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.2          หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

ปั๊มน้ำมัน                1              แห่ง

ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด)                                 1             แห่ง

โรงสีข้าว                                             12              แห่ง

ท่าข้าว                                                 1              แห่ง

ร้านค้า                                                    50           แห่ง

ร้านอาหาร                                             15           แห่ง

โรงงาน                                                      -            แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์                                           3            แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์                            2               แห่ง

ห้องพัก                                                     4           ห้อง

ร้านน้ำดื่ม                                                 1            แห่ง

ร้านเสริมสวย                                           2            แห่ง

ร้านตัดผม                                                2            แห่ง